Personuppgiftspolicy för Agendo

Bäste/bästa användare,
Genom att skapa ett konto på agendo.io, booking.agendo.io (”Hemsidan”) eller via vår mobila applikation (”Appen”) ges du möjlighet att hantera bokningar hos olika leverantörer anslutna till tjänsten och ta del av erbjudanden från dessa (”Tjänsten” – enligt närmare definition i användarvillkoren https://www.agendo.io/terms-and-conditions) Tjänsten tillhandahålls av Agendo Drottninggatan AB, organisationsnummer 559378-8366 med adress C/O Johan Lundin, Smedslättstorget 52, 167 63 Bromma (“vi” eller “oss”).

Din integritet är viktig för oss. Enligt allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679) ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsten kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål. För att använda Tjänsten måste du först läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy.
UPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera Tjänsten på ett och ändamålsenligt och säkert sätt till våra registrerade användare:

namn,
användarnamn,
e-postadress,
telefonnummer,
personnummer,
adress,
profilbild/användarbild

Notera vänligen att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter enligt ovan.

När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

information om din användning av Tjänsten såsom tidsbokningar och omdömen som du har skrivit och delat med andra användare av Tjänsten, och lokaliseringsuppgifter och geopositionering (förutsatt att du lämnat godkännande därtill).

Om du har kopplat ditt användarkonto hos oss med en social media-kanal så som Facebook eller Google, kan vi erhålla liknande information rörande ditt användande av Tjänsten från sådana kanaler. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finns nedan.
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av Tjänsten och integration med tredje parts tjänster, och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten och att annars tillhandahålla Tjänsten i enlighet med användarvillkoren https://www.agendo.io/terms-and-conditions;
för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster;
för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren;
för att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten;
för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren;
för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet;
och för att fullgöra förpliktelser enligt lag.
SAMTYCKE
Genom att acceptera den här personuppgiftspolicyn i flödet för skapandet av användarkonto accepterar du behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. För det fall du samtyckt till det separat kan du även komma att erhålla direktmarknadsföring från oss eller närstående tredje parter, t.ex. genom e-post eller på annat sätt.

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke och sluta använda Tjänsten.
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Vi kommer att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till de leverantörer som är anslutna till Tjänsten för att kunna hantera din bokning. Du förstår och accepterar att sådan tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls dessa i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Vi kan även komma att anlita underleverantörer från tid till annan, vilka behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt vår instruktion i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde. T.ex. anlitar vi Microsoft och tjänsten Microsoft Azure för hosting. Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Däremot kan vi inte styra över från vilka länder du väljer att använda Tjänsten.

Ditt användarnamn kan komma att visas för andra användare av Tjänsten.
COOKIES, BEACONS OCH ANNAN TEKNOLOGI
Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy https://agendo.io/cookie-policy.
LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA
Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

Länkar till andra hemsidor
Du bör vara medveten om att när du är på vår Hemsida kan du hänvisas till en annan hemsida där personuppgifter samlas in utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn för en sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida.
ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA
Förändring i ägande
Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

Meddelande om ändringar
Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Dina rättigheter personuppgiftslagen
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att, en gång per år, efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när dom helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta. Vi noterar dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt personuppgiftslagen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: info@agendo.io eller Agendo Drottninggatan AB, C/O JJohan Lundin, Smedslättstorget 52, 167 63 Bromma. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-post adress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.