Användarvillkor för Agendo

Dessa avtalsvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Agendo – en smart bokningstjänst där du kan boka allt från frisörtider till mötesrum och restaurangbesök och som även låter dig ta del av aktuella erbjudanden anpassade efter din profil och var du befinner dig (så som den vid var tid tillhandahålls av oss: “Tjänsten”). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”du” eller ”dig”) och Agendo Drottninggatan AB organisationsnummer 559378-8366 med adress C/O Johan Lundin, Smedslättstorget 52, 167 63 Bromma (”vi” eller ”oss”).

Tjänsten tillhandahålls via vår mobila applikation (”Appen”) och vår hemsida [booking.agendo.io] (”Hemsidan”). Genom att acceptera Användarvillkoren i flödet för skapandet av användarkonto på Hemsidan eller i Appen accepterar du dessa Användarvillkor. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig att inte använda Tjänsten. Dessa Användarvillkor gäller i Sverige.

Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

Tjänsten
Tjänsten är en bokningstjänst där du kan hantera bokningar hos de företag och organisationer som vid var tid är anslutna till Tjänsten (”Leverantörer”) och som har integrerat Tjänsten på sin webbsida. Genom Tjänsten (t.ex. genom push-notiser i Appen) får du även möjlighet att ta del av erbjudanden baserat på ditt användarbeteende och din geoposition – allt för att skapa mervärde till dig genom riktigt relevanta erbjudanden, och av andra Användares omdömen om Leverantörer. Vi tillhandahåller endast den bokningsfunktion genom vilken du bokar tjänster hos sådana Leverantörer och frånsäger oss därför allt ansvar för de tjänster du sedan mottar från dessa Leverantörer. Vi ansvarar inte heller för någon del av betalningsprocesser som i förekommande fall initieras efter bokningen. Alla eventuella klagomål eller anspråk gällande den tjänst du mottager från Leverantören, eller betalningen av denna, ska riktas direkt mot den Leverantör du valt att boka en tjänst av. Vi vill även särskilt framhålla att vi inte på något sätt är att betrakta som avtalspart, mellanhand, agent, kommissionär eller på annat sätt kopplad till våra Användares mellanhavanden med Leverantörer och användning av Tjänsten, annat än genom dessa Användarvillkor som ingås med varje Användare enskilt.

Alla som använder Tjänsten beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till avtalet som du ingår med oss genom att acceptera dessa Användarvillkor.

Licens
Under förutsättning att du accepterar och följer dessa Användarvillkor, erhåller du en icke-exklusiv, icke överlåtbar, återkallelig licens att ladda ned, installera och använda Appen i objektkodform på en mobil enhet som du äger eller har tillgång till, i Sverige, i syfte att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras inom Tjänsten kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt inom ramen för Tjänsten.

Vi ger varken dig eller någon annan tillstånd att kopiera eller förändra Appen i sin helhet eller delar av den. Detta innebär att ingen utan vårt samtycke får utveckla, göra tillägg till, dekompilera eller göra någon form av ”reverse engineering” på Appen eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av mjukvaran, utöver vad tvingande lag ger rätt till.

Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner eller liknande program. Vi tillåter inte automatisk avläsning av Tjänsten.

Alla immateriella rättigheter i Appen, eller i någon annan del av Tjänsten, tillhör eller förfogas över med licens av oss. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet till dig. Du ges enbart den begränsade licens som beskrevs ovan.
ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD
För att använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) och logga in på det.

Du kan välja ett användarnamn och ett lösenord, eller välja ett av de tillgängliga konton i olika sociala media som anges på Hemsidan och i Appen för att logga in på ditt Användarkonto på Hemsidan och i Appen. Om du väljer att skapa ett nytt Användarkonto får det användarnamn du väljer inte vara: skadligt, kränkande, rasistiskt, etniskt eller sexuellt stötande, ärekränkande, göra intrång i någon immateriell rättighet eller inkräkta på någons integritet. Vi har rätt att ändra ditt användarnamn om det, enligt vår mening, bryter mot dessa Användarvillkor.

När du skapar ett Användarkonto kommer du att ombedjas att delge viss information om dig själv. Vänligen läs vår Personuppgiftspolicy, som du kan hitta här https://agendo.io/privacy-policy innan du börjar använda Tjänsten. Använd inte Tjänsten om du inte accepterar Personuppgiftspolicyn.

Om du använder ett Användarkonto hos en annan tjänst för att logga in till ditt Användarkonto hos oss, till exempel ditt Facebook-konto, ger du oss rätt att inhämta din verifieringsinformation, så som användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter, och annan information som kan vara av intresse att överföra från den andra tjänsten. All sådan överförd information kommer att behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy och finns beskriven där.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

Vi förbehåller oss rätten att göra ditt Användarkonto ”osynligt” om det varit inaktivt under en period av 90 dagar i följd, innebärande att all kontoinformation sparas men att kontot avaktiveras och behöver återaktiveras för att du ska kunna använda det igen. Utöver det förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt Användarkonto om det varit inaktivt under en period av 365 på varandra följande dagar.

Användargenererat Material
I Tjänsten kan du ladda upp innehåll såsom skriftliga kommentarer och omdömen om olika Leverantörer (”Användargenererat Material”). Du accepterar och garanterar att du inte kommer att ladda upp eller sprida Användargenererat Material inom Tjänsten som:

är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,
främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,
är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp),
utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,
utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,
utgör förolämpning mot eller förföljelse av en person,
på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken),
eller i övrigt strider mot Tjänstens avsedda syften.

Vår Hållning avseende Användargenererat Material
Vi tolererar inte budskap som vi anser vara olämpliga, olagliga eller oetiska. Vi har en lagstadgad skyldighet att övervaka vilket Användargenererat Material som tillgängliggörs i Tjänsten och att under vissa förutsättningar ta bort Användargenererat Material från Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

Därutöver förbehåller vi oss rätten att ta bort erbjudanden som kan befaras vara oförenliga med tillämplig marknadsföringslagstiftning.

Om du stöter på Användargenererat Material som du tror utgör en överträdelse av dessa Användarvillkor och som du inte tycker lever upp till våra högt ställda krav, eller får meddelanden från en annan Användare som är otillbörliga eller olämpliga på något sätt eller om du av någon annan anledning tror att våra Tjänster används för illegala ändamål eller för ändamål som inte är i enlighet med dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på info@agendo.io.

Immateriella Rättigheter till Användargenererat Material
Äganderätten till allt Användargenererat Material tillhör dig, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådant Användargenererat Material. Du ger oss härmed en världsomspännande, evig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, lagra, publicera, distribuera, överföra, kopiera och annars använda Användargenererat Material för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsten.

Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att (i) visa, dela och ladda upp Användargenererat Material, (ii) för att ladda upp och dela fotografier och annat material med Leverantörer inom ramen för Tjänsten, och (iii) för att bevilja oss licens till Användargenererat Material enligt ovan.

Nätverkskostnader
Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

Betalning och prisinformation
Tjänsten är gratis. Betalning sker direkt mellan dig och respektive Leverantör genom en leverantör av betalningstjänster.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter som vi samlar in i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy https://agendo.io/privacy-policy.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Tjänsten, inklusive Hemsidan och Appen, tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier - direkta, underförstådda eller på annat sätt - rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Hemsidan, Appen eller Tjänsten i övrigt. Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på Tjänsten för något syfte som är viktigt för dig eller nödvändigt för din verksamhet, eftersom det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten, efter vårt eget gottfinnande. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller oförmåga att använda Tjänsten. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig.

För det fall något Användargenererat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.
ÄNDRING AV VILLKOREN samt ändring och UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN
Vi har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer på lämpligt sätt att informera dig när sådana ändringar träder i kraft.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto.
Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.
ÖVERLÅTELSE
Vi kan komma att överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor, utan ditt samtycke och utan föregående meddelande till dig, tex i samband med en verksamhetsöverlåtelse eller försäljning av våra tillgångar till en tredje man.
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.
Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag. utfästelser i förhållande till apple inc.

Parterna till detta avtal, vi och Användarna, klargör härmed följande i förhållande till Apple, Inc. (”Apple”):

Att vi och Användarna är de enda parterna till detta avtal;
Att vi är ansvariga för Tjänsten, Appen och allt innehåll däri. Vi har allt ansvar för underhåll, support eller service för Tjänsten eller någon teknisk utrustning som används för att möjliggöra tillhandahållandet av dessa enligt detta avtal eller enligt gällande lag. Krav som direkt eller indirekt beror på sådana grunder kan enbart riktas mot oss, och inte mot någon tredje part. Apple har inte någon skyldighet att tillhandahålla underhåll eller support avseende Tjänsten.Att alla krav eller anspråk, som beror direkt eller indirekt på grund av användandet av Tjänsten, som kan riktas mot oss, hänförliga till, men inte begränsat till (i) produktskada; (ii) att tillhandahållandet av Tjänsten avviker från gällande rätt eller regulatoriska krav; (iii) konsumenträttsliga krav, enbart ska riktas mot oss. Apple är inte på något sätt skyldig att svara mot dessa krav eller anspråk, om dessa riktas mot Apple.
[Att vi är ensamt ansvariga för produktgarantier som följer av lagstiftning. Skulle Tjänsten inte leva upp till tillämplig garanti kan du vända dig till Apple, Apple kommer då att återbetala köpeskillingen för Tjänsten till dig. Apple har, i den utsträckning tillämplig lag tillåter, inte någon annan garantiskyldighet avseende Tjänsten. Andra krav, skador, förluster, kostnader, skyldigheter eller utgifter till följd av Tjänsten eller dess oförmåga att följa tillämpliga garantier är vårt eget ansvar.]Att vi, och inte Apple, är ensamt ansvariga för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts krav, grundade i att Tjänsten eller användandet av Tjänsten gör intrång i någon av den tredje partens immateriella rättigheter.
Att Användaren garanterar och försäkrar att du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s regering som ett ”terroriststödjande” land, och att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.
Att dessa Användarvillkor skapar rättigheter för Apple att tillämpa dessa Användarvillkor direkt mot dig, oavsett vår inblandning. Utöver de tredjepartsrättigheter som ges Apple så ger dessa Användarvillkor inga andra tredjepartsrättigheter till någon annan fysisk eller juridisk person.
Att dessa Användarvillkor inte tillhandahåller användarvillkor för Tjänsten som är mindre restriktiva än de användarvillkor som tillhandahålls för Tjänsten i Apples egna App Store Terms of Service (som vi erkänner att vi haft möjlighet att ta del av).